ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ร้อยเอ็ด ก้าวสู่ พลังงานสะอาด
       นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายณรงค์ชัย ปุริโส นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ในการประชุมหารือในการนำพลังงานสะอาดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต แปรรูปผลผลิตข้าว ภายใต้โครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์บนหลังคาโรงสี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าในกระบวนการผลิต แปรรูป และใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมเหมือนแหล่งพลังงานอื่น โดยมีหน่วยงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงาน ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด และคณะก.... อ่านต่อที่นี่

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด​ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน​ พ.ศ.2567​
       นายอภิรักษ์​ พานนูน​ สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด​ พร้อมด้วยนายณรงค์ชัย​ ปุริโส​ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์​ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด​ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน​ พ.ศ.2567​ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2567 ในระหว่างวันที่​ 31​ กรกฎาคม​ 2565​ ถึงวันที่​ 2​ สิงหาคม​ 2565​ ณ​ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว​ บีช​ รีสอร์ท​ ตำบลคลองขุด​ อำเภอท่าใหม่​ จังหวัดจันทบุรี​ โดยมีนายสนอง​ ดลประสิทธิ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเ.... อ่านต่อที่นี่

ซักซ้อมการรายงานผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการฯ
       ซักซ้อมการรายงานผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการฯ นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย ปุริโส นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมซักซ้อมการรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็น การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 12,17 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings .... อ่านต่อที่นี่

การประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ด
       การประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเชิดชัย ภูพันใบ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโสเข้าร่วม เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการเพาะปลูก 2564/65 เพื่อพิจารณา คัดเลือกตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่ชนะการประกวดระดับจังหวัด ก่อนส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ.... อ่านต่อที่นี่

ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
       วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายประพัตร กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวมนธิฌา สังขเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และนางสาวสุมาลี จันทร์ราช นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ผ่านรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางเเละส่วนภูมิภาค มีความรู้ ความเ.... อ่านต่อที่นี่

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
       วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ 2565 นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติเทศบาลตำบลเกาะแก้ว ณแหล่งน้ำบ้านหนองเม็ก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเชษฐา ไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบ.... อ่านต่อที่นี่