ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุม เพื่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ระดับเขต
       วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุม เพื่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ระดับเขต ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเม.... อ่านต่อที่นี่

ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน กิจกรรมตามแผน (ระดับเขต : ครั้งที่ ๑)
       ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน กิจกรรมตามแผน (ระดับเขต : ครั้งที่ ๑) วันนี้ นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน (ระดับเขต : ครั้งที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรม ตามแผนพัฒนาศักย.... อ่านต่อที่นี่

ประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564
       วันนี้ เวลา 09.00 น. นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โดยนายอุดม สีหานาม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี .... อ่านต่อที่นี่

ตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร
       ตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร วันนี้ นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายนายณรงค์ชัย ปุริโส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย จำกัด อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ.... อ่านต่อที่นี่

การบูรณาการการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร
       วันนี้นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในการประชุม การบูรณาการการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักพัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (VDO Con.... อ่านต่อที่นี่